|  |  | 

ەزۋتارتار ادەبي الەم

«سەندەر سەمىرە تۇرىڭدار» (مىسال)

جۇمات انەسۇلى

(كۇلدىر- ءدۇلدىر ، جۇماتتىڭ ءازىل قالجىڭدارى، مىسالدار)

Jumat anesuli

«سەندەر سەمىرە تۇرىڭدار» (مىسال)

ىمىرت تۇسە باستاعان كەز. ءبىر جەرگە سارى شەگىرتكە، دالاشەگىرتكە، قوڭىرشەگىرتكە، قالاشەگىرتكە، بيدايشەگىرتكە، شوپشەگىرتكە باس قوسىپ، اڭگىمە شەرتىسىپ وتىرىپتى. سول كەزدە قاستارىنا قاراتورعاي كەلىپ قونادى. سول كەزدە شەگىرتكەلەر قورقىپ كەتىپ، ۇشىپ كەتەيىن دەپ جاتقاندا قاراتورعاي

“قورىقپاڭدار! مەن سەندەرگە جاقسى پيعىلمەن كەلدىم. ارالارىڭدا دومبىرا تارتاتىن، ۇيقاس قۇراي الاتىندارىڭ بار ما؟” -دەپ سۇرايدى. شەگىرتكەلەردىڭ كوڭىلدەرى ورنىنا ءتۇسىپ، اراسىنان ءبىر ەرەسەگى:

“ەندى كەرەمەت بولماعانمەن قامىستى شەرتىپ، ءان ايتامىز، سوسىن ۇيقاس قۇرۋدەگەندە بىزگە جات ەمەس”- دەپتى.قاراتورعاي:

“وندا تاماشا! سەندەردىڭ ارالارىڭدا ايتىس ۇيىمداستىرامىز! ءبىرىنشى ورىنعا10-مىڭ بيتكوين!ەكىنشى، ءۇشىنشى ورىندارعا دا بايگەمىز جامان ەمەس!

شەگىرتكەلەر شەكسىز قۋانىپ:،

ء“بىز بۇرىن ايتىسىپ كورگەن جوقپىز، سول جاعى قالاي بولادى؟”

“ول جاعى سەندەر ويلاعانداي قيىن ەمەس. ەرتەڭ كەشكە دەيىن ايتىسقا قاتىساتىندار ءۇشىن كاستينگ بولادى. سوعان ايتىستا ءبىر بىرىڭە ايتاتىن سوزدەرىڭدى ۇيقاسپەن جازىپ كەلەسىڭدەر. رەپەتيتسيا كەزىندە جازىپ اكەلگەندەرىڭدى ورىنداپ، ايتىسىپ كورەسىڭدەر. سول جەردە جيۋري مۇشەلەرى ەڭ جاقسى ايتىس ءسوزىن جازعانداردى تاڭداپ الادى”.دەيدى. شەگىرتكەلەر، قاراتورعايدىڭ ۇسىنىسىن قابىل الىپ، ايتىسقا دايىندالۋعا كەتەدى. سودان ەرتەڭىنە كاستينگ كەزىندە ءبىراز شەگىرتكەلەر سىننان ءوتىپ، ايتىسقا قاتىساتىن بولادى. سودان كەيىنگى شەگىرتكەلەر اراسىنداعى ۇلكەن ايتىستا بارىنەن باسىم ءتۇسىپ، دالاشەگىرتكەسى ءبىرىنشى ورىنعا يە بولىپ، 10 مىڭ بيتكوين سىيلىق بەرىلىپتى. ەكىنشى ورىنعا شوپشەگىرتكە يە بولىپ، ول دا اقشالاي سىيلىققا يە بولادى. قاراتورعاي ءۇشىنشى، ءتورتىنشى ورىن العاندارعا دا سىيلىق بەرىپ:، “سەندەر بارىڭدە وتە ارىق ەكەنسىڭدەر، پوكا سەمىرىپ، مەنىڭ كادەمە جاراعانشا مىنا جەردە وتىرا تۇرىڭدار” دەپ، تەمىر توردىڭ ىشىنە سىيلىق العانداردىڭ ءبارىن تىعا سالىپتى. سوسىن ەڭ سوڭعى ورىنعا يە بولعان بيدايشەگىركەنى قاراتورعاي ۋىسىندا ۇستاپ تۇرىپ، “سەن بيداي ءالى پىسپەي تۇرىپ، سەمىرىپ كەتكەن ەكەنسىڭ” دەپ، اۋزىنا سالىپ جىبەرگەن ەكەن.

“باياعى ءداۋ پىسپەكتى ساعىندىم” (مىسال)

 

ءبىر ۇيدە ەرتەدەن كەلە جاتقان كۇبى بار ەكەن. يەسى سوعان كۇندە قىمىز قۇيادى. پىسىلمەگەن قىمىز قىمىز با! ءۇي يەسى كۇبىدەگى قىمىزدى باسىندا شاعىن تەمىر قالاقشاسى بار كىشكەنە پىسپەكشەمەن قىمىزدى ءبىراز پىسەدى ەكەن. بىراق قىمىزدىڭ اشۋى، الدە ءپىسۋى كەلىسپەگەن بە، كۇبىدەگى قىمىز تاماقتى قىرىپ جىبەرەدى ەكەن.

سوندا باياعىدان كەلە جاتقان كۇبى: “قىمىزدىڭ جاقسى بولماعانى مەنەن ەمەس، جامان پىسپەكتەن عوي” دەپ ىشتەي اشۋلانادى ەكەن. سوسىن قاسىندا جاتقان اعاش تاباققا: “باياعىدا مەن جاس ەدىم، قىمىزعا تولعاندا ەكى ءبۇيىرىم شىعىپ تۇراتىن ەدى. ول كەزدە پىسپەگىمدە شوقپارداي باسى بار ءداۋ ەدى. مەنى سول پىسپەكپەن پىسكەندە، وي جانىم راحات تاباتىن ەدى عوي. سول ءداۋ پىسپەكتى ساعىندىم” دەپ مۇڭايىپتى.

“اقىلدى ولشەيتىن گىر جوق پا؟”

 

ءبىر سپورتكومپلەكستە سالماعى كوپتەر تالاسىپ، گىرگە سالماقتارىن ولشەتىپ جاتىر:.

-90!

-95!

-100!

-120! وعان سول جەردە سالماقپەن تەڭ تۇسەتىن ادام تابىلمايدى.

سوندا سولاردىڭ اراسىندا تۇرعان كىشكەنتاي جىگىت گىرگە جۇرتتى سالىپ تۇرعاننان:

-اقىلدىلاردى ولشەيتىن گىر جوق پا؟- دەپ سۇراعان ەكەن.

اۋليە مە”، “قۋ”ما؟(مىسال)

 

قيان دالادا تۇلكى مەن سۋىر كەزدەسىپ، اڭگىمەلەسىپ قاپتى. تۇلكى ءبىر سوزىندە سۋىرعا: “مەن اڭداردىڭ ىشىندەگى اۋليەسىمىن” دەپ ماقتانىپتى. وعان سۋىر تاڭدانىپ:، “سەن قالاي اڭداردىڭ اۋليەسى” بولاسىڭ؟” دەپ سۇراپتى. تۇلكi: “سولاي!، نانباساڭ ءبىزدىڭ ۇيگە بارىپ ارناۋلى تارازى بار، سوعان ءتۇسىپ كورەيىك” دەيدى. سودان ەكەۋى اياڭداپ تۇلكىنىڭ ۇيىنە كەلەدى. وندا ايتقانداي تارازى تۇر ەكەن. ول تارازىدا “ادال”، “قۋ”،”دانىشپان”، “اۋليە” دەگەن گرافالار جازىلعان ەكەن. تۇلكى سۋىرعا قاراپ:،”مەن قازىر وسى تارازىعا تۇرامىن، ول مەنىڭ “اۋليە” ەكەنىمدى كورسەتۋگە ءتيىس” دەيدى دە تارازىنىڭ ۇستىنە تۇرا قالادى. تۇلكى ايتقانداي تارازى ” دانىشپان” دەگەن كورسەتكىشتەن ءوتىپ بارىپ، “اۋليە” دەگەن گرافاعا بارىپ توقتايدى. تۇلكى تارازىنى كورسەتىپ: “ايتتىم عوي، جاڭا! مەن اۋليەمىن دەپ” دەيدى. سۋىر وعان سەنبەي تۇلكىگە: “تارازىعا قايتا تۇر” دەيدى. تۇلكى تارازىعا قايتا مىنەدى. تارازىنىڭ ءتىلى تاعى “اۋليە” دەگەن نۇكتەنى كورسەتەدى. سۋىر سوندا دا تۇلكىگە سەنبەي ، تارازىنىڭ قاقپاعىن اشىپ قالسا، وعان تۇلكى ارناۋلى تاس سالىپ قويۆپتى. سۋىر تاستى الىپ تاستاپ، تۇلكىگە: “تارازىعا قايتا تۇر” دەيدى. تۇلكى تارازىعا شىقسا، تارازىنىڭ سترەلكاسى “قۋ” دەگەن نۇكتەگە بارىپ توقتاپتى. سوندا سۋىر: “مىنە، ەندى سەنىڭ كىم ەكەنىڭ انىقتالدى” دەگەن ەكەن.

“نە قۇلى بولاسىڭ، نە جەمى بولاسىڭ” (مىسال)

 

ورماننىڭ ورتاسىنداعى دوڭدە ايدىك ارىستان جاتىر ماڭعازدانىپ، دوڭكيىپ. وعان قىزىققان قاسقىر تۇلكىدەن:

-ارىستانعا جاقىنداپ دوس بولسام، مەنىڭ دە دارەجەم، اتاعىم وسەتىن شىعار؟ -دەپ اقىل سۇراپتى. سوندا تۇلكى:

-ارىستاننىڭ اتى ارىستان. ول سەنى دوس قىلىپ، ۋاقىتىن زايا كەتىرمەيدى. سەنى ول نە قۇل قىلادى، نە جەم قىلادى- دەگەن ەكەن.

«اشتان ولسەك تە، ءۇي قويانى بولمايمىز» (مىسال)

اق  قويان، كوك قويان، الا قويان، قارا  قويان، دالا جانە تاۋ قوياندارىنىڭ اراسىندا جينالىس ءوتىپ جاتادى. جيىننىڭ تقراعاسى

بىزدە وپپوزيتسيالىق پارتيا يۋار ما دەپ سۇرايدى:

-جووق! -دەپ جاۋاپ بەرىپتى. سوسىن ءبىرى:

-بىزدە وسى وپپوزيتسيالىق گازەت بار ما؟- دەپ سۇراپتى. سوندا توردە وتىرعانداردىڭ ءبىرى:

-ءبىر ەكەۋى بار سياقتى، بىراق ولاردىڭ ءوزى كىم جەم بەرەدى سونىڭ ءسوزىن ايتادى عوي- دەگەن ەكەن. سوسىن ماجىلىستە وتىرعان تاعى ءبىر قويان:

-ءبىزدىڭ ارامىزدا ەلدىڭ قامىن جەيتىن شىن ۇلتشىل قويان بار ما؟- دەپ سۇرايدى. زالدا ءبارى تىم تىرىس ،ءبىر بىرىنە قاراپ، سول سۇراققا جاۋاپ تابا الماپتى. اقىرى بولماعاسىن ءبىرى:

-ارامىزدا ونداي ۇلتشىل قويان جOق!”- دەپتى.سوندا جيىندى باسقارۋشى سۇر قويان:

-ءبىز وسى جينالىسقا ” باسىمىزدى قوسىپ، قالاي ەل بولامىز؟” دەپ كەلىپ وتىرمىز. سوندا وپپوزيتسيا بولماسa, ۇلتشىلدارىمىز جوق بولسا ءبىزدىڭ باسىمىزدى كىم قوسادى دەيدى. سوندا زالدان جينالىسقا قاتىسىپ وتىرعان ءۇي قويانى:

-سەندەر وپپوزيتسيانى، ۇلتشىلداردى ىزدەپ قايتەسىڭدەر. وناندا ءبىز سياقتى ءۇي قويانى بولىڭدار، تاماقتارىڭ توق، كيگەندەرىڭ كوك بولادى -دەپ ۇسىنىس ايتىپتى. سوندا بىرىگۋدەن ءۇمىتى ۇزىلگەن دالانىڭ سۇر قويانى:

-اشتان ولسەكتە، تورعا ءتۇسىپ، ءۇي قويانى بولا الماسپىز -دەگەن ەكەن.

ءسويتىپ، دالا قوياندارى، تاۋ قوياندارى، ورمان قوياندارى جانە ءۇي قوياندارى باس قوسقان جينالىس ءبىر مامىلەگە كەلە الماي تارقاسقان ەكەن.

ء“سىز قالاي ىمداساڭىز، سولاي ايتام»

ازان شاۇىرىپ قويعان اتى ءومىرباي، ەلدىڭ قويعان كليچكاسى “قىسقاش”. ويتكەنى جينالىس سايىن جوعارعى جاقتى سىناپ ءجۇرۋدى ادەتكە اينالدىرعان.. سول قىسقاش ۇيىندە نە ىستەرىن بىلمەي ەرىگىپ، جاقىن ماڭداعى سىراحانادا سىرا سوراپتاپ وتىرعان. سول ساتتە ءۇش قارا ماشينا سىراحانانىڭ الدىنا ءبىر ەرەك سالتاناتپەن توقتاي قالدى.

قىسقاشتىڭ ء“وزى سىناپ جۇرگەن باستىقتاردىڭ ءبىرى مە؟” دەپ ءىشى قىلپ ەتە قالعان. نەدە بولسا، ماشينەدەن شىعاتىنداردى اسىعا كۇتتى.

ورتاداعى قارا ماشينەدەن ءبىر ماڭعاز شىعىپ قىسقاشتىڭ وزىنە قاراي بەت الدى. قىسقاش بۇل ماڭعازدى ەپتەپ تانيدى. وسى ايماقتاعى اسا بايلاردىڭ ءبىرى.

ماڭعاز بايىپپەن اياعىن باسىپ، قىسقاشتىڭ تۋرا جانىنا كەپ وتىردى.ول سىراعا تاپسىرىس بەردى. اسىقپاي ونى ءىشىپ وتىر. سوسىن كوزىن سىعىرايتىپ، قىسقاشقا قاراپ،

“سەن وسى اۋىلدىڭ اتاقتى ءدىلمارى قىسقاشپىسىڭ؟” دەپ سۇرادى. قىسقاش ” بۇل مەنى قايدان بىلەدى” دەگەندەي تۇرمەن، ونىڭ سوزىنە ساسىپ قاپ:

ء“يا” دەپ جاۋاپ بەرگەن.

“وندا ماسەلە بىلاي. مەن مەتسەنات رەتىندە وسى ايماقتاعى بەلگىلى ادام بولسا، سوعان “قامقورلىق كورسەتەيىن دەگەن ويمەن، ءبىر ءماشينا سىيلاماق ەدىم.

ەل ادامدارىنىڭ ءتىزىمىن قاراپ وتىرىپ، سەنەن باسقا ادام تاپپادىم..

“ا،ا، نە دەيدى قۇداي اۋ!؟”

ء“يا، سەنەن باسقا اتى شىققان ادام تىزىمدە بولمادى».

بىراق، ساعان ماشينە سىيلايىن دەسەم، جۇرت سەنى ” ءتىلى شاياننىڭ تىلىنەن جامان” دەپ سوگىپ جاتىر.

“ويباي، بايەكە! سونىڭ ءبارى جوقتىقتان عوي…”دەپ قىسقاش اقتالا باستاعان.

سوندا ماڭعاز باي قىسقاشقا سالماقتاپ قاراپ:

“اقىل توقتاتاتىن جاسقا كەلگەن ەكەسىڭ. مەنىمەن جاقسى قارىم قاتىناستا بولعان ادام ويىنا كەلگەندى ايتا بەرۋگە ءتيىستى ەمەس!.”.

“باسەكە، كونەشنو!”

“ەندەشە، مىندا كەل. مىنا سۋ جاڭا ماشينەنىڭ ەسىگىن اش.!”

قىسقاش ماشينەنىڭ ەسىگىن اشادى. اناۋ باي بۇدان:

“ماشينە قالاي؟” دەپ سۇرايدى. اناۋ ماشينەنىڭ ءىشىن كوزىمەن شولىپ:

“كەرەمەت!” دەيدى.. ماڭعاز باي قىسقاشقا:

“وندا ماشينەڭ قۇتتى بولسىن! بىراق، ءبىر نارسەنى ەسىڭنەن شىعارما. بۇدان بىلاي مەن نە دەسەم، سونى ايتاسىڭ! “دەپتى. سوندا قىسقاش:

“ويباي، باسەكە! مەنى ءبىر اۋمەسەر كورەسىز بە. بۇدان بىلاي ءسىز نە دەسەڭىز سونى ايتام” دەيدى دە ، قۋنىشى قوينىنا سىيماعان قىسقاش سىيعا العان ماشينەنىڭ رولىنە اسىعىس وتىرادىدا، كىلتىن قوسىپ، وت الدىرادى.

سۋ جاڭا ماشينە زىڭىلداپ تۇر، جۇرەگى ورنىنا سىيماي لۇپىلدەپ تۇر. سول قۋانىش لۇپىلمەن قىسقاش گازدى باسىپ قالعاندا، ماشينە ىتقىپ بارىپ، الدىڭعى ماشينەگە سوعىلادى. قىسقاشتىڭ نە ىستەرىن بىلمەگەننەن ەكى كوزى شاراسىنان شىعىپ كەتكەن.

سول كەزدە ءماشينا بەرگەن ماڭعاز كەلىپ، قىسقاشقا

“ساعان مىنا ماشينەنى سىيلادىم عوي، ءيا؟”

ء“يا”

“ەندەشە مىنا ماشينەنىڭ قۇنىنىڭ سۇراۋى جوق، ال بىراق، انا ماشينەگە قارىز بولاسىڭ” دەپ ماڭعاز باي سونى ايتتى دا، ارتىنا قاراماي تارتىپ وتىردى.

قىسقاشتىڭ باسى دىڭ -دىڭ.

“انا ماشينەنىڭ قۇنىن قاشان تولەپ بىتىرەم؟” قىسقاشتىڭ باستى “پروبلەماسى” سول بوپ قالدى!!!  انانى ماڭگىلىك ماقتاۋ جانە بار.

جۇمات انەسۇلى، جازۋشى ساتيريك
kerey.kz

Related Articles

 • ءۇش ليتر سۋ

  كەشە بولەمنىڭ ۇيىنەن بەسىك توي ما… بىردەڭەدەن كەلگەن، ايەلىم ازانىمەن «كەتتىك» دەيدى ماعان. – كەتتىگى نەس… – كەشە مەن ءبىر تاۋىپپەن جولىقتىم. سراز سەنى ايتتى، اپ كەل دەدى، ايتپەسە جامان بولاسىڭ سەن… – دەنىڭ ساۋ ما؟ ايدالادا ناعىلعان ءتاۋىپ ول، باس اياعى جوق مەندە نەسى بار؟- دەپ جاتىرمىن دا ەندى. سۇيتسەم ايتادى، ول كەرەمەت، باياعىدا ءبىر اتاسى ءتاۋىپ بولعان، «سول كىسى تۇسىنە كىرىپ ادام ەمدە دەگەن، سودان قاسيەت قونعان، قازىر ادام قارايدى. كەشە ماعان سەنى»… – وي، تۇرا تۇرسايش سەن. باياعىدا ماعان دا اتام تۇسىمە كىرىپ «پيانينو الاسىڭ با، بايان الاسىڭ با؟» دەگەن. «بايان الام» دەگەم، پيانينو الىپ جۇرۋگە اۋىر بولعاسىن. سوسىن بازاردان بايان ساتىپ العان ەم، تۇر ءانى شاڭ-شاڭ

 • بيىك بولسىن قىرىن ەلدىڭ تۇعىرى 

  اسسالاۋماعالەيكۋم،مىنا كەلىپ جەتكەن قاسيەتتى تاۋەلسىزدىك مەرەكەمىز قۇتتى بولسىن ، اللا ەلىمىزدى امان،جۇرتىمىزدى تىنىش قىلىپ ،تاۋەلسىزدىگىمىزدى ماڭگىلىك ەتسىن ! وتان ،وتان سەنەن ىستىق وت بارما، وتان ءۇشىن تۇسەم قىزىل وتتارعا. <<بىرلىك بولسا تىرلىك بولار>>دەگەن بار، توزعان قازدى باسىنادى توپ قارعا. اتا-بابام اڭساپ كەلگەن سان عاسىر ، مىنا عاسىر ءبىزدىڭ عاسىر نار عاسىر . قازاق اتى ماشھۇر بولعان الەمگە، تاۋاپ ەتەم تاۋەلسىزدىك تاڭعا اسىل . جوقشىلىقتاي جولىن جاپقان جومارتتىڭ، جەپىس جىلدا قانشا اسىلدى جوعالتتىڭ. كوپ سالتىمىز كوگەنىندە قيىلدى، ءجايسىز جاتقان جاستىعىنداي قوناقتىڭ. بار قازاقتىڭ باقىت كۇنى مىنا كۇن ، تورتكىل الەم بىزگە ءتۇردى قۇلاعىن. تاۋەلسىزدىك ءتاڭىر بەرگەن تۇپ-تۇنىق ، قاينارى مول قانىپ ىشەر بۇاعىم. جەلبىرەسىن كوك تۋىمىز ماڭگىلىك ، اتا بەرسىن ارايى

 • نۇر اعا

  اسسالاۋماعالەيكۋم قالىڭ ەلىم قازاعىم مەنىڭ ،تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنى قۇتتى بولسىن ! ەلمىز امان ،جۇرتىمىز تىنىش بولسىن ،تاۋەلسىزدىگىمىز ماڭگىلىك بولسىن ، ەگەمەن ەلىمىزدىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىنى ەلباسىمىز نۇرسولتان نازارباەۆ اعامىزعا زور دەنساۋلىق ،ۇزاق عۇمىر تىلەيمىز! ەل تۇتقاسى مەنىڭ نۇرلى اعام -اي،قاتە دەمەن حالىق ايتقان باعانى-اي.ءوز اعامدى الا الماسام اعالاي-باسقا اعانى الا الماسپىن جاعالاي.اتبەگىلەر جاقسى بىلسە ات سىنىن،حالىق بىلەر ءار قادامىن باسشىنىڭ.مەنىڭ داعى ازاماتتىق پارىزىم،جاقسىلىعىن بەتىنە ايتۋ جاقسىنىڭ.قاس قىرانداي بيىك قۇزعا ورلەپ تىڭ،تەبىنگىڭدى ەلىڭ ءۇشىن تەرلەتتىڭ.دانا بولىپ ءجۇز وتىز التى ءۇلىتتى،بەيبىت ءومىر بەسىگىندە تەربەتتىڭ.ەل ءومىرىن بولجاپ قاراپ الىس تىم،جولىن جاساپ الس،كەلىس ،بارىستىڭ.ەكى الىپتىڭ ورتاسىندا تۇرىپ -اق، تىلىن تاپتىڭ رەسەي،قىتاي،اقش-تىڭ .كەيبىر ەلدەر كۇنىن كورىپ ارەڭگە-جاتقان كەزدە، ءبىزدىڭ حالىق ءار ەلدە-قدىرىپ جۇر سايران قۇرىپ سالدارداي،قازاق اتىن

 • باقىتقا بولەگەن بەسىك

    باقىتقا بولەگەن بەسىك (ەرتەگى) كونە زاماندا ءبىر قازاق ۇستاسى بەسىك ويلاپ تاۋىپتى. بەسىك جاسايمىن دەگەن وي وعان قاجەتتىلىكتەن تۋىپتى. قازاقتار مال باعىپ، كوشپەلى حالىق اتانىپتى. ءبىزدىڭ اتا-بابالارىمىز كوكتەمدە – كوكتەۋگە، جازدا – جايلاۋعا، كۇزدە – كۇزەۋگە، ال قىستا قىستاۋدا قىستايدى ەكەن. كەيىن اعاش شەبەرلەرى بەسىكتى قاراعاي، قايىڭ، تالدان ءيىپ جاساپتى. نارەستەنى بولەۋگە ارنالعان بۇل توسەك جەڭىل، ىقشامدى، كوشىپ- قونۋعا ىڭعايلى بولىپتى. ءسابي بەسىكتە جاتقاندا تازا جاتىپ، الاڭسىز ۇيىقتايدى ەكەن. بەسىك نارەستەنى ماسا، شىبىن-شىركەي، جەل، شاڭ-توزاڭ، كۇننىڭ كوزى مەن سۋىقتان قورعاپتى. كۇندەردىڭ ءبىر كۇنىندە قازاق جەرىندە اسپانمەن تىلدەسكەن، باستارى بۇلتقا تيگەن ۇلكەن قالالار پايدا بولىپتى. بۇل كەزدە ادامدار بەسىكتى قولدانباي، بالالارعا جەكە بولمەگە توسەك سالىپ بەرىپتى. ولار بەسىكتى ەسكىنىڭ كوزى،

 • ۇركىن

  ءسوز باسى. قارتتاردى اڭساۋ كوزىنىڭ قۇيرىعىندا ءاجىم كۇلىپ، سايراتقان قىزىل ءتىلدى بابىن ءبىلىپ. جينالىپ كەشكىعۇرىم توبەشىككە، قاريالار قىلاتىن ءازىلدى ىلىك. اسا ءزىلسىز… تەك قۋىپ، «الالاعان» بولماسا دا كىنامسىز دارا باباڭ. ەبىن تاۋىپ قۇرداسىن ەڭبەكتەتسە، قىبى قانىپ ساقالىن سالاعان. ۇرپاق ءۇشىن قاراكەت قام باعارى، وعان ۋايىم جاڭبىردىڭ تامباعانى. كۇرەڭ شايدى سوراپتاپ ءسوز قوزعاسا، كوكىرەگىڭنىڭ كوزىنە شام جانادى. ازاماتتى ارداقتار ارىس اتىن، قاريالار – «قارا ورمان»، توعىس اقىل. قالت-قۇلت ەتىپ سۇيەنىپ اساسىنا، جيىن-تويدا شۇرقىراپ تابىساتىن. بۇرىنعىنىڭ قارتتارى-اي سىرما شاپان، ساڭى اۋسا ساياقسىپ قىرعا تارتار. باسىندا تاقياسى، تۇماعى جوق بۇگىنگىنىڭ شالدارى قىرما ساقال. سامايىنان سۋىرتپاق قىلاۋ ۇرلاپ، سايقال زامان تۇمانىت، تۇماۋ ۇرعان. كەرەگەنىڭ باسىندا «كۇنى وتكەن»، اينالىپ كەتپەيمىن بە، تۇماعىڭنان؟ وتقا قاقتاپ، ءداۋىردىڭ

پىكىر قالدىرۋ

ەلەكتورندى پوشتاڭىز سىرتقا جاريالانبايدى. بەلگى قويىلعان ءورىستى تولتىرۋ مىندەتتى *

اتى-ءجونى *

Email *

سايتى

Kerey.kz/كەرەي.كز

ءبىز تۋرالى:

تەل: +7 7071039161
Email: kerey.qazaq@gmail.com

Kerey.kz ءتىڭ بۇرىنعى نۇسقاسىن http://old.kerey.kz تەن وقي الاسىزدار!

KEREY.KZ

سايت ماتەريالدارىن پايدالانعاندا دەرەككوزگە سىلتەمە كورسەتۋ مىندەتتى. اۆتورلار پىكىرى مەن رەداكتسيا كوزقاراسى سايكەس كەلە بەرمەۋى مۇمكىن. جارناما مەن حابارلاندىرۋلاردىڭ مازمۇنىنا جارناما بەرۋشى جاۋاپتى.

سايت ساناعى: