|  |  | 

ەزۋتارتار ادەبي الەم

«سەندەر سەمىرە تۇرىڭدار» (مىسال)

جۇمات انەسۇلى

(كۇلدىر- ءدۇلدىر ، جۇماتتىڭ ءازىل قالجىڭدارى، مىسالدار)

Jumat anesuli

«سەندەر سەمىرە تۇرىڭدار» (مىسال)

ىمىرت تۇسە باستاعان كەز. ءبىر جەرگە سارى شەگىرتكە، دالاشەگىرتكە، قوڭىرشەگىرتكە، قالاشەگىرتكە، بيدايشەگىرتكە، شوپشەگىرتكە باس قوسىپ، اڭگىمە شەرتىسىپ وتىرىپتى. سول كەزدە قاستارىنا قاراتورعاي كەلىپ قونادى. سول كەزدە شەگىرتكەلەر قورقىپ كەتىپ، ۇشىپ كەتەيىن دەپ جاتقاندا قاراتورعاي

“قورىقپاڭدار! مەن سەندەرگە جاقسى پيعىلمەن كەلدىم. ارالارىڭدا دومبىرا تارتاتىن، ۇيقاس قۇراي الاتىندارىڭ بار ما؟” -دەپ سۇرايدى. شەگىرتكەلەردىڭ كوڭىلدەرى ورنىنا ءتۇسىپ، اراسىنان ءبىر ەرەسەگى:

“ەندى كەرەمەت بولماعانمەن قامىستى شەرتىپ، ءان ايتامىز، سوسىن ۇيقاس قۇرۋدەگەندە بىزگە جات ەمەس”- دەپتى.قاراتورعاي:

“وندا تاماشا! سەندەردىڭ ارالارىڭدا ايتىس ۇيىمداستىرامىز! ءبىرىنشى ورىنعا10-مىڭ بيتكوين!ەكىنشى، ءۇشىنشى ورىندارعا دا بايگەمىز جامان ەمەس!

شەگىرتكەلەر شەكسىز قۋانىپ:،

ء“بىز بۇرىن ايتىسىپ كورگەن جوقپىز، سول جاعى قالاي بولادى؟”

“ول جاعى سەندەر ويلاعانداي قيىن ەمەس. ەرتەڭ كەشكە دەيىن ايتىسقا قاتىساتىندار ءۇشىن كاستينگ بولادى. سوعان ايتىستا ءبىر بىرىڭە ايتاتىن سوزدەرىڭدى ۇيقاسپەن جازىپ كەلەسىڭدەر. رەپەتيتسيا كەزىندە جازىپ اكەلگەندەرىڭدى ورىنداپ، ايتىسىپ كورەسىڭدەر. سول جەردە جيۋري مۇشەلەرى ەڭ جاقسى ايتىس ءسوزىن جازعانداردى تاڭداپ الادى”.دەيدى. شەگىرتكەلەر، قاراتورعايدىڭ ۇسىنىسىن قابىل الىپ، ايتىسقا دايىندالۋعا كەتەدى. سودان ەرتەڭىنە كاستينگ كەزىندە ءبىراز شەگىرتكەلەر سىننان ءوتىپ، ايتىسقا قاتىساتىن بولادى. سودان كەيىنگى شەگىرتكەلەر اراسىنداعى ۇلكەن ايتىستا بارىنەن باسىم ءتۇسىپ، دالاشەگىرتكەسى ءبىرىنشى ورىنعا يە بولىپ، 10 مىڭ بيتكوين سىيلىق بەرىلىپتى. ەكىنشى ورىنعا شوپشەگىرتكە يە بولىپ، ول دا اقشالاي سىيلىققا يە بولادى. قاراتورعاي ءۇشىنشى، ءتورتىنشى ورىن العاندارعا دا سىيلىق بەرىپ:، “سەندەر بارىڭدە وتە ارىق ەكەنسىڭدەر، پوكا سەمىرىپ، مەنىڭ كادەمە جاراعانشا مىنا جەردە وتىرا تۇرىڭدار” دەپ، تەمىر توردىڭ ىشىنە سىيلىق العانداردىڭ ءبارىن تىعا سالىپتى. سوسىن ەڭ سوڭعى ورىنعا يە بولعان بيدايشەگىركەنى قاراتورعاي ۋىسىندا ۇستاپ تۇرىپ، “سەن بيداي ءالى پىسپەي تۇرىپ، سەمىرىپ كەتكەن ەكەنسىڭ” دەپ، اۋزىنا سالىپ جىبەرگەن ەكەن.

“باياعى ءداۋ پىسپەكتى ساعىندىم” (مىسال)

 

ءبىر ۇيدە ەرتەدەن كەلە جاتقان كۇبى بار ەكەن. يەسى سوعان كۇندە قىمىز قۇيادى. پىسىلمەگەن قىمىز قىمىز با! ءۇي يەسى كۇبىدەگى قىمىزدى باسىندا شاعىن تەمىر قالاقشاسى بار كىشكەنە پىسپەكشەمەن قىمىزدى ءبىراز پىسەدى ەكەن. بىراق قىمىزدىڭ اشۋى، الدە ءپىسۋى كەلىسپەگەن بە، كۇبىدەگى قىمىز تاماقتى قىرىپ جىبەرەدى ەكەن.

سوندا باياعىدان كەلە جاتقان كۇبى: “قىمىزدىڭ جاقسى بولماعانى مەنەن ەمەس، جامان پىسپەكتەن عوي” دەپ ىشتەي اشۋلانادى ەكەن. سوسىن قاسىندا جاتقان اعاش تاباققا: “باياعىدا مەن جاس ەدىم، قىمىزعا تولعاندا ەكى ءبۇيىرىم شىعىپ تۇراتىن ەدى. ول كەزدە پىسپەگىمدە شوقپارداي باسى بار ءداۋ ەدى. مەنى سول پىسپەكپەن پىسكەندە، وي جانىم راحات تاباتىن ەدى عوي. سول ءداۋ پىسپەكتى ساعىندىم” دەپ مۇڭايىپتى.

“اقىلدى ولشەيتىن گىر جوق پا؟”

 

ءبىر سپورتكومپلەكستە سالماعى كوپتەر تالاسىپ، گىرگە سالماقتارىن ولشەتىپ جاتىر:.

-90!

-95!

-100!

-120! وعان سول جەردە سالماقپەن تەڭ تۇسەتىن ادام تابىلمايدى.

سوندا سولاردىڭ اراسىندا تۇرعان كىشكەنتاي جىگىت گىرگە جۇرتتى سالىپ تۇرعاننان:

-اقىلدىلاردى ولشەيتىن گىر جوق پا؟- دەپ سۇراعان ەكەن.

اۋليە مە”، “قۋ”ما؟(مىسال)

 

قيان دالادا تۇلكى مەن سۋىر كەزدەسىپ، اڭگىمەلەسىپ قاپتى. تۇلكى ءبىر سوزىندە سۋىرعا: “مەن اڭداردىڭ ىشىندەگى اۋليەسىمىن” دەپ ماقتانىپتى. وعان سۋىر تاڭدانىپ:، “سەن قالاي اڭداردىڭ اۋليەسى” بولاسىڭ؟” دەپ سۇراپتى. تۇلكi: “سولاي!، نانباساڭ ءبىزدىڭ ۇيگە بارىپ ارناۋلى تارازى بار، سوعان ءتۇسىپ كورەيىك” دەيدى. سودان ەكەۋى اياڭداپ تۇلكىنىڭ ۇيىنە كەلەدى. وندا ايتقانداي تارازى تۇر ەكەن. ول تارازىدا “ادال”، “قۋ”،”دانىشپان”، “اۋليە” دەگەن گرافالار جازىلعان ەكەن. تۇلكى سۋىرعا قاراپ:،”مەن قازىر وسى تارازىعا تۇرامىن، ول مەنىڭ “اۋليە” ەكەنىمدى كورسەتۋگە ءتيىس” دەيدى دە تارازىنىڭ ۇستىنە تۇرا قالادى. تۇلكى ايتقانداي تارازى ” دانىشپان” دەگەن كورسەتكىشتەن ءوتىپ بارىپ، “اۋليە” دەگەن گرافاعا بارىپ توقتايدى. تۇلكى تارازىنى كورسەتىپ: “ايتتىم عوي، جاڭا! مەن اۋليەمىن دەپ” دەيدى. سۋىر وعان سەنبەي تۇلكىگە: “تارازىعا قايتا تۇر” دەيدى. تۇلكى تارازىعا قايتا مىنەدى. تارازىنىڭ ءتىلى تاعى “اۋليە” دەگەن نۇكتەنى كورسەتەدى. سۋىر سوندا دا تۇلكىگە سەنبەي ، تارازىنىڭ قاقپاعىن اشىپ قالسا، وعان تۇلكى ارناۋلى تاس سالىپ قويۆپتى. سۋىر تاستى الىپ تاستاپ، تۇلكىگە: “تارازىعا قايتا تۇر” دەيدى. تۇلكى تارازىعا شىقسا، تارازىنىڭ سترەلكاسى “قۋ” دەگەن نۇكتەگە بارىپ توقتاپتى. سوندا سۋىر: “مىنە، ەندى سەنىڭ كىم ەكەنىڭ انىقتالدى” دەگەن ەكەن.

“نە قۇلى بولاسىڭ، نە جەمى بولاسىڭ” (مىسال)

 

ورماننىڭ ورتاسىنداعى دوڭدە ايدىك ارىستان جاتىر ماڭعازدانىپ، دوڭكيىپ. وعان قىزىققان قاسقىر تۇلكىدەن:

-ارىستانعا جاقىنداپ دوس بولسام، مەنىڭ دە دارەجەم، اتاعىم وسەتىن شىعار؟ -دەپ اقىل سۇراپتى. سوندا تۇلكى:

-ارىستاننىڭ اتى ارىستان. ول سەنى دوس قىلىپ، ۋاقىتىن زايا كەتىرمەيدى. سەنى ول نە قۇل قىلادى، نە جەم قىلادى- دەگەن ەكەن.

«اشتان ولسەك تە، ءۇي قويانى بولمايمىز» (مىسال)

اق  قويان، كوك قويان، الا قويان، قارا  قويان، دالا جانە تاۋ قوياندارىنىڭ اراسىندا جينالىس ءوتىپ جاتادى. جيىننىڭ تقراعاسى

بىزدە وپپوزيتسيالىق پارتيا يۋار ما دەپ سۇرايدى:

-جووق! -دەپ جاۋاپ بەرىپتى. سوسىن ءبىرى:

-بىزدە وسى وپپوزيتسيالىق گازەت بار ما؟- دەپ سۇراپتى. سوندا توردە وتىرعانداردىڭ ءبىرى:

-ءبىر ەكەۋى بار سياقتى، بىراق ولاردىڭ ءوزى كىم جەم بەرەدى سونىڭ ءسوزىن ايتادى عوي- دەگەن ەكەن. سوسىن ماجىلىستە وتىرعان تاعى ءبىر قويان:

-ءبىزدىڭ ارامىزدا ەلدىڭ قامىن جەيتىن شىن ۇلتشىل قويان بار ما؟- دەپ سۇرايدى. زالدا ءبارى تىم تىرىس ،ءبىر بىرىنە قاراپ، سول سۇراققا جاۋاپ تابا الماپتى. اقىرى بولماعاسىن ءبىرى:

-ارامىزدا ونداي ۇلتشىل قويان جOق!”- دەپتى.سوندا جيىندى باسقارۋشى سۇر قويان:

-ءبىز وسى جينالىسقا ” باسىمىزدى قوسىپ، قالاي ەل بولامىز؟” دەپ كەلىپ وتىرمىز. سوندا وپپوزيتسيا بولماسa, ۇلتشىلدارىمىز جوق بولسا ءبىزدىڭ باسىمىزدى كىم قوسادى دەيدى. سوندا زالدان جينالىسقا قاتىسىپ وتىرعان ءۇي قويانى:

-سەندەر وپپوزيتسيانى، ۇلتشىلداردى ىزدەپ قايتەسىڭدەر. وناندا ءبىز سياقتى ءۇي قويانى بولىڭدار، تاماقتارىڭ توق، كيگەندەرىڭ كوك بولادى -دەپ ۇسىنىس ايتىپتى. سوندا بىرىگۋدەن ءۇمىتى ۇزىلگەن دالانىڭ سۇر قويانى:

-اشتان ولسەكتە، تورعا ءتۇسىپ، ءۇي قويانى بولا الماسپىز -دەگەن ەكەن.

ءسويتىپ، دالا قوياندارى، تاۋ قوياندارى، ورمان قوياندارى جانە ءۇي قوياندارى باس قوسقان جينالىس ءبىر مامىلەگە كەلە الماي تارقاسقان ەكەن.

ء“سىز قالاي ىمداساڭىز، سولاي ايتام»

ازان شاۇىرىپ قويعان اتى ءومىرباي، ەلدىڭ قويعان كليچكاسى “قىسقاش”. ويتكەنى جينالىس سايىن جوعارعى جاقتى سىناپ ءجۇرۋدى ادەتكە اينالدىرعان.. سول قىسقاش ۇيىندە نە ىستەرىن بىلمەي ەرىگىپ، جاقىن ماڭداعى سىراحانادا سىرا سوراپتاپ وتىرعان. سول ساتتە ءۇش قارا ماشينا سىراحانانىڭ الدىنا ءبىر ەرەك سالتاناتپەن توقتاي قالدى.

قىسقاشتىڭ ء“وزى سىناپ جۇرگەن باستىقتاردىڭ ءبىرى مە؟” دەپ ءىشى قىلپ ەتە قالعان. نەدە بولسا، ماشينەدەن شىعاتىنداردى اسىعا كۇتتى.

ورتاداعى قارا ماشينەدەن ءبىر ماڭعاز شىعىپ قىسقاشتىڭ وزىنە قاراي بەت الدى. قىسقاش بۇل ماڭعازدى ەپتەپ تانيدى. وسى ايماقتاعى اسا بايلاردىڭ ءبىرى.

ماڭعاز بايىپپەن اياعىن باسىپ، قىسقاشتىڭ تۋرا جانىنا كەپ وتىردى.ول سىراعا تاپسىرىس بەردى. اسىقپاي ونى ءىشىپ وتىر. سوسىن كوزىن سىعىرايتىپ، قىسقاشقا قاراپ،

“سەن وسى اۋىلدىڭ اتاقتى ءدىلمارى قىسقاشپىسىڭ؟” دەپ سۇرادى. قىسقاش ” بۇل مەنى قايدان بىلەدى” دەگەندەي تۇرمەن، ونىڭ سوزىنە ساسىپ قاپ:

ء“يا” دەپ جاۋاپ بەرگەن.

“وندا ماسەلە بىلاي. مەن مەتسەنات رەتىندە وسى ايماقتاعى بەلگىلى ادام بولسا، سوعان “قامقورلىق كورسەتەيىن دەگەن ويمەن، ءبىر ءماشينا سىيلاماق ەدىم.

ەل ادامدارىنىڭ ءتىزىمىن قاراپ وتىرىپ، سەنەن باسقا ادام تاپپادىم..

“ا،ا، نە دەيدى قۇداي اۋ!؟”

ء“يا، سەنەن باسقا اتى شىققان ادام تىزىمدە بولمادى».

بىراق، ساعان ماشينە سىيلايىن دەسەم، جۇرت سەنى ” ءتىلى شاياننىڭ تىلىنەن جامان” دەپ سوگىپ جاتىر.

“ويباي، بايەكە! سونىڭ ءبارى جوقتىقتان عوي…”دەپ قىسقاش اقتالا باستاعان.

سوندا ماڭعاز باي قىسقاشقا سالماقتاپ قاراپ:

“اقىل توقتاتاتىن جاسقا كەلگەن ەكەسىڭ. مەنىمەن جاقسى قارىم قاتىناستا بولعان ادام ويىنا كەلگەندى ايتا بەرۋگە ءتيىستى ەمەس!.”.

“باسەكە، كونەشنو!”

“ەندەشە، مىندا كەل. مىنا سۋ جاڭا ماشينەنىڭ ەسىگىن اش.!”

قىسقاش ماشينەنىڭ ەسىگىن اشادى. اناۋ باي بۇدان:

“ماشينە قالاي؟” دەپ سۇرايدى. اناۋ ماشينەنىڭ ءىشىن كوزىمەن شولىپ:

“كەرەمەت!” دەيدى.. ماڭعاز باي قىسقاشقا:

“وندا ماشينەڭ قۇتتى بولسىن! بىراق، ءبىر نارسەنى ەسىڭنەن شىعارما. بۇدان بىلاي مەن نە دەسەم، سونى ايتاسىڭ! “دەپتى. سوندا قىسقاش:

“ويباي، باسەكە! مەنى ءبىر اۋمەسەر كورەسىز بە. بۇدان بىلاي ءسىز نە دەسەڭىز سونى ايتام” دەيدى دە ، قۋنىشى قوينىنا سىيماعان قىسقاش سىيعا العان ماشينەنىڭ رولىنە اسىعىس وتىرادىدا، كىلتىن قوسىپ، وت الدىرادى.

سۋ جاڭا ماشينە زىڭىلداپ تۇر، جۇرەگى ورنىنا سىيماي لۇپىلدەپ تۇر. سول قۋانىش لۇپىلمەن قىسقاش گازدى باسىپ قالعاندا، ماشينە ىتقىپ بارىپ، الدىڭعى ماشينەگە سوعىلادى. قىسقاشتىڭ نە ىستەرىن بىلمەگەننەن ەكى كوزى شاراسىنان شىعىپ كەتكەن.

سول كەزدە ءماشينا بەرگەن ماڭعاز كەلىپ، قىسقاشقا

“ساعان مىنا ماشينەنى سىيلادىم عوي، ءيا؟”

ء“يا”

“ەندەشە مىنا ماشينەنىڭ قۇنىنىڭ سۇراۋى جوق، ال بىراق، انا ماشينەگە قارىز بولاسىڭ” دەپ ماڭعاز باي سونى ايتتى دا، ارتىنا قاراماي تارتىپ وتىردى.

قىسقاشتىڭ باسى دىڭ -دىڭ.

“انا ماشينەنىڭ قۇنىن قاشان تولەپ بىتىرەم؟” قىسقاشتىڭ باستى “پروبلەماسى” سول بوپ قالدى!!!  انانى ماڭگىلىك ماقتاۋ جانە بار.

جۇمات انەسۇلى، جازۋشى ساتيريك
kerey.kz

Related Articles

 • ەسەنقۇل جاقىپبەكوۆ. ولار جايلى ايتىلمايدى بيىك-بيىك مىنبەدەن…

  ءبىزدىڭ ەلدىڭ جىگىتتەرى ءبىزدىڭ ەلدىڭ جىگىتتەرى جىگىتتەردىڭ تورەسى ولار جايلى اعايىن-جۇرت نە بىلەسىڭ سەن وسى ولار جايلى ايتىلمايدى بيىك-بيىك مىنبەدەن ويتكەنى ولار اقيقات پەن شىندىق ءسوزدىڭ جەبەسى.   ءبىزدىڭ ەلدىڭ جىگىتتەرى جىگىتتەردىڭ تورەسى ءبىزدىڭ ەلدىڭ جىگىتتەرى ۇلى مۇحيت كەمەسى وسى ەلدەن باق پەن قىزىر قاشپاسا ەكەن دەپ تىلەپ وسال جەرىن تۇزەپ جۇرگەن ءبىزدىڭ ەلدىڭ شەگەسى.   ولار جايلى بىلگىڭ كەلسە، ورتاسىنا كىرىپ كور سولار جۇرگەن جولدارمەنەن ءداتىڭ بارسا ءجۇرىپ كور ەرتە تۋىپ ەش زاماننىڭ ماڭدايىنا سىيماعان قايران ءبىزدىڭ قاسيەتتى قارا نارداي جىگىتتەر.   ءبىزدىڭ ەلدىڭ جىگىتتەرى جىگىتتەردىڭ سىرتتانى كەشەگى وتكەن اقىندار مەن باتىرلاردىڭ ۇرپاعى ەرتە تۋىپ ەش زاماننىڭ ماڭدايىنا سىيماعان ءوز ەلىنىڭ ۇلتانى مەن ءوز ەلىنىڭ سۇلتانى.   سۇر بولتىرىك

 • گيمالاي اسقان كوش كۋاگەرى ارىستان قاجىنىڭ ءومىرى جايلى كىتاپ جارىق كوردى

  كەشە، 17 ناۋرىز الماتىداعى Manar Palace-تا ارىستان قاجى شادەتۇلىنىڭ (زۋقا باتىردىڭ نەمەرەسى) 80 جاس مەرەي تويىنا وراي، توي يەسىنىڭ ءومىرىن ارقاۋ ەتكەن، جازۋشى باياحمەت جۇمابايۇلىنىڭ «اڭساعان ارمان» اتتى كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى. ارىستان قاجى تۋرالى دەرەكتى فيلىم كورسەتىلدى. مەرەي توي مەن عۇمىرنامالىق ەڭبەكتىڭ تۇساۋكەسەرىنە الىس-جۋىق شەتەلدەردەن جانە ەلىمىزدىڭ ءار جەرىنەن ەل اعالارى، ادەبيەت پەن ونەر وكىلدەرى، وزگە دە سىيلى قوناقتار كەلىپ قاتىستى. الىس-جۋقتان جەتكەن اعايىن. اتالعان كىتاپتىڭ تۇساۋىن مەرەي توي يەسىمەن بىرگە زيابەك قابدىلدينوۆ، دوسان بايمولدا، ءامىرحان مەڭدەكە جانە ءنابيجان مۇحاممەدحانۇلى قاتارلى تاريحشى، قالامگەرلەر كەستى. «اڭساعان ارمان» كىتابى بۇلانايدى (گيمالاي) اسىپ، ءۇندىستان مەن پاكىستاندى باسىپ التايدان انادولىعا جەتىپ، ەۋروپانى اينالىپ تاۋەلسىز قازاق ەلىنە كەلگەن ارىستان شادەتۇلىنىڭ ءومىرىن ارقاۋ ەتكەن.   قازاقتىڭ

 • حاياو ميادزاكيدىڭ ەلەستەر الەمىنە رەتروسپەكتيۆا

  الەم انيماتسياسى سان الۋاندىقتىڭ ورتاسىندا اداسىپ، تاقىرىپ ىزدەۋدە تىعىرىققا تىرەلگەن تۇستا، بىرەسە وڭ جاقتاعى – كلاسسيكالىق ەرتەگىلەرگە، بىرەسە سول جاقتاعى – سونى تەحنولوگيالىق مۇمكىندىكتەرگە باسىن ۇرىپ، داۋرىعىپ جاتقاندا جاپون انيمەسى ءوزىنىڭ “ديسنەيلىك-ەمەس” الەمىن قۇراستىرىپ ۇلگەردى. ال حاياو اقساقالدىڭ بۇل الەمدى قۇرۋداعى قالامىنىڭ قارقىنى ەشكىمگە ۇقساماس پىشىنمەن ورنەكتەلدى. ميادزاكيدىڭ ءاربىر تۋىندىسى ەلەستەردىڭ، جىن-پەرىلەردىڭ تىلىمەن سويلەپ تۇرعانداي اسەر قالدىرادى، قالدىرىپ قانا قويمايدى – ول اسەردەن ءبىراز ۋاقىتقا دەيىن ارىلتپايدى، بويدى بيلەپ الادى. حاياو ميادزاكيدىڭ الەمىندە اركىمنىڭ ىشكى قورقىنىشتارى، بەيتانىس قاراڭعىلىققا اياق باسارداعى ساناداعى جىلت ەتەتىن ءبىر ساتتىك سەزىمدەر ەشبىر وزگەرىسكە ۇشىراماي قاعاز بەتىنە بەدەرلەنگەندەي-اق. ول الەمنىڭ ەسىگىن ايقارا اشىپ كىرگەن ادام، ءوزىنىڭ دورەكىلىگىنەن شوشىپ، ءتىپتى ورنىنان ىرشىپ تۇرىپ، بەزىپ كەتۋىنە ءسال-اق قالادى.

 • «ءوش الۋ» فەنومەنى

  بۇل شاعىن عانا جازبام جاسى بارشىن تارتقان قاريانىڭ اۆتوبۋستىڭ ورىندىعىندا وتىرىپ قالعىپ كەتكەن جاس جىگىتكە «نەگە عانا ورىن بەرمەيسىڭ، قازىرگى جاستاردىڭ ەش ۇياتى جوق» دەپ قۇلاق تۇندىرا ايقايلاعان وقيعاسىنىڭ نەگىزىندە جازىلدى. سول كەزدە مەنىڭ ساناما باسقا ءبىر سەبەپتىڭ ساۋلەسى جارق ەتىپ، «شىنتۋايتىنا كەلگەندە كىمدەردىڭ ءوزى ۇياتى جوق» دەگەن ساۋال توڭىرەگىندە ويعا قالدىم (بۇل الەۋمەتتىك سۇراقتىڭ جاۋابى ماعان الدە قايدا ارىدە جاتقانداي سەزىلەدى). ايگىلى دانىشپان سەنەكا «…بولىپ جاتقان وقيعانىڭ بارلىعى ءسوزسىز، بولۋى ءتيىس نارسەنىڭ بەلگىسى» دەيدى. راس، سەبەپسىز ەش نارسە جوق. مۇنى دارمەنسىز جاستاردىڭ الدە ءبىر ادىلەتسىزدىككە ىشتەي قارسىلىعى مەن بۇلقىنىسى، دالىرەك ايتساق «ءوش الۋ» ارەكەتى دەسەك تە بولاتىنداي. الەۋمەنتتانۋ عىلىمى قوعامدا ادىلەتسىزدىك بەلەڭ العاندا قورعانسىز توپتىڭ قولىنان كەلەرى تەك كىجىنۋ

 • شولپىداي كۇمىس ءبىر سىڭعىر

  بۇگىن قر جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى، الەم حالىقتارى جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى جۇمات انەسۇلى 72 جاسقا تولىپ وتىر. جۇمات انەسۇلى تاريحي زەردەلەۋ ماقالالارىمەن، ءازىل قالجىڭدارىمەن وقىرماندارعا ەسىمى كەڭىنەن تانىس.ج. انەسۇلىنىڭ ولەڭ جىرلارى «جۇماتتىڭ عازەلدەرى مەن ازىلدەرى»، «عازەلدەرىم مەن ازىلدەرىم» اتتى كىتاپتارىنان ءمالىم. اۆتوردى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، شىعارماشىلىعىنا داڭعىل جول تىلەيمىز! جۇمات انەسۇلى، جازۋشى، اقىن شولپىداي كۇمىس ءبىر سىڭعىر ايدىن كول جاتىر جارقىراپ، كوكتە تۇر اي سىعالاپ. اينالا كوكتەم جاڭارعان، توبىلعى تولعان ساي الاپ. كول جاعاسى تىرشىلىك، اينالا قونعان كيگىز ءۇي. جانىپ جاتىر كوپ وشاق، ماۋجىراعان كوڭىل كۇي. توبىلعى اراسى ءبىر سىبدىر، ەكەۋدەن عانا ءبىر قىبدىر، سونبەدى اناۋ ءبىر وشاق، ەستىلەدى كومەسكى، شولپىداي كۇمىس ءبىر سىڭعىر. ونەر مەن ساۋدا ونەر مەن ساۋدا ءبىر

پىكىر قالدىرۋ

ەلەكتورندى پوشتاڭىز سىرتقا جاريالانبايدى. بەلگى قويىلعان ءورىستى تولتىرۋ مىندەتتى *

اتى-ءجونى *

Email *

سايتى

Kerey.kz/كەرەي.كز

ءبىز تۋرالى:

تەل: +7 7071039161
Email: kerey.qazaq@gmail.com

Kerey.kz ءتىڭ بۇرىنعى نۇسقاسىن http://old.kerey.kz تەن وقي الاسىزدار!

KEREY.KZ

سايت ماتەريالدارىن پايدالانعاندا دەرەككوزگە سىلتەمە كورسەتۋ مىندەتتى. اۆتورلار پىكىرى مەن رەداكتسيا كوزقاراسى سايكەس كەلە بەرمەۋى مۇمكىن. جارناما مەن حابارلاندىرۋلاردىڭ مازمۇنىنا جارناما بەرۋشى جاۋاپتى.

سايت ساناعى: